Honey Bee on White Snowberry, Apis mellifra, Symphoricarpos albus

Image no. 63813