gas powered Samskip Kvitnos near Tromso

Image no. 60799