white whales(Delphinapterus leucas)

Image no. 1264